ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] ក្លៀវក្លាទទួលអំណោយ

04-06-2019

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  •  ពីថ្ងៃទី 11h ដល់ថ្ងៃទី 6/6 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 12/6/2023

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

ថ្ងៃ   វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
100 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
អាគមកម្រិត 4 3
ញញួរលត់ដំ 200
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100
200 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 50
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 500
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100
300 ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 300
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 2
ត្បូងក្រហម​ហ៊ៃ​សា 200
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 100
400 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 80
អាហារសត្វសាហាវ 2
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
មាសចាក់សោ 100
500 បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 10000
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 30
មាសចាក់សោ 100
600 បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 300
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 20000
មាសចាក់សោ 200
700 មាសចាក់សោ 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 3
កែវ​ឱកាស​ទេព​មេឃា (តាន់) 50
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage