ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍

07-06-2017

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 11h ដល់ថ្ងៃទី 6/6 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 12/6/2023

ខ្លឹមសារ

  • អ្នកក្លាហានសន្សំបញ្ចូលមាសដល់គោលកម្រិត នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។

អំណោយ

Server 1-9

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 30
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 5000
20000 គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត)
(Admin ការគាំទ្រការផ្ទេរតួអក្សរ)
1
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 50
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 10000
100000 អាគមអូជី -Lạ 100
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 40

Server 10

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 5000
20000 គម្ពីអាថ៍កំបាំងខ្លឹមវិជ្ជា (ស្លូត)
(Admin ជំនួយផ្ទេរទៅតួអង្គផ្សេង)
1
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 50
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 10000
100000 អាគមអូជី - ប្លែក 100
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 40

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage