ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] ប្រូមូសិន 100% មាស

29-05-2018

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 11h ដល់ថ្ងៃទី 6/6 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 8/6/2023

ខ្លឹមសារ                

  • ពេលបញ្ចូលមាស នឹងទទួលបានប្រូមូសិន 100% មាសនឹង 200% មាសចាក់សោ។

អំណោយ 

 មាស វត្ថុធាតុ បរិមាណ
80 មាស មាស 80
មាសចាក់សោ 160
200 មាស មាស 200
មាសចាក់សោ 400
400 មាស មាស 400
មាសចាក់សោ 800
800 មាស មាស 800
មាសចាក់សោ 1600
2000 មាស មាស 2000
មាសចាក់សោ 4000
4000 មាស មាស 4000
មាសចាក់សោ 8000
8000 មាស មាស 8000
មាសចាក់សោ 16000
20000 មាស មាស 20000
មាសចាក់សោ 40000