ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 16

15-03-2023

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 16 បានបើកហើយ ដែលនាំមកនូវអាវុធទេពដាវប្រហានាគ និងដាវមេឃា ព្រមទាំងរាប់រយវត្ថុដទៃផ្សេងទៀត
មកស្វែងយល់ជាមួយអេដមីនណា៎!

វិសាល៖

  ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 16/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 22/03/2023

ខ្លឹមសារ  

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 16
បញ្ចូលបន្ដគ្នា សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ
ចូលហ្គេមទទួលអំណោយ ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍
ទិវាសិទ្ធិនារី 8.3 ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage