ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 13] ប្រូម៉ូសិន 2888 មាស

16-02-2021

វិសាល៖

ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

ពីថ្ងៃទី 22/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 28/02/2023

ខ្លឹមសារ

ក្នុងវេលាព្រឹត្តិការណ៍ បញ្ចូល 2888 មាសនឹងទទួលបានមេទ័ព SS នៃក្រុមបក្ស

អំណោយ

ជ្រើសរើសកញ្ចប់ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
2888 មាសរាល់ថ្ងៃ ឆ្មាំអធិរាជ-បៀនយ៉េចាង 1
បក្សអ៊ឺម៉ី-ដំណាក់ត្បូងប៉ាល់កែវ 1
បក្សអ៊ូតាំង-ហ៊ូធានស៊ីង 1
លីងសៀវ-សាងទីស៊ីង 1
បក្សថាង-ថាងស៊ីគុង 1
សាសនាមិញ-ឡេងយូលួន 1