ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 13] សន្សំបញ្ចូលមាស

04-02-2020

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 22/02 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 28/02/2023

ខ្លឹមសារ

  • អ្នកក្លាហានសន្សំបញ្ចូលមាសដល់គោលកម្រិត នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។

អំណោយ

Server 1-5

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 រង្វាន់​សត្វទេព 2
កិត្តនាម [ Thân Bất Do Kị] 1
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 300
មាសចាក់សោ 2000
2500 ជិះ​ពពក​ខ្យល់​ហោះ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 10
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 3
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 3000
5000 ខ្លុយសេះដ៏អស្ចារ្យ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
ខ្លុយសេះត្រយង់ 1
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 30000
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
20000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 200
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 10000

Server 6 -7

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 រង្វាន់​សត្វទេព 2
កិត្តនាម [ Thân Bất Do Kị] 1
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 300
មាសចាក់សោ 2000
2500 ជិះ​ពពក​ខ្យល់​ហោះ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 10
បន្ទះស្ដេចលំពែង 100
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 3000
5000 ខ្លុយសេះដ៏អស្ចារ្យ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះដាវពិឃាតលោហិត 50
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
ខ្លុយសេះត្រយង់ 1
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 30000
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
20000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 200
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 10000

Server 8

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 រង្វាន់​សត្វទេព 2
កិត្តនាម [ Thân Bất Do Kị] 1
គម្ពីរ​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ 180
មាសចាក់សោ 2000
2500 ជិះ​ពពក​ខ្យល់​ហោះ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 10
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 200
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 3000
5000 ស្ដេចជេត-យន់ប៉ៃ​យ៉ី 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 500
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 300
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 30000
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
20000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 100
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 50
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 100
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 50
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 10000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage