ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 13] ចូលហ្គេមទទួលអំណោយ

11-02-2019

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពេលវេលា៖ ពីថ្ងៃទី 22/02 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 28/02/2023

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ផ្លាក​ពពក 30
ឱសថ​បង្កក់កាយ 30
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 50
ប្រាក់ចាក់សោ 100000
2 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 50
ឱសថ​បង្កក់កាយ 30
ឱសថ​ឆ្អឹង​ធាតុ 50
មាសចាក់សោ 100
3 ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ស៊េជី 1
ត្បូងក្រហម​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
4 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 5
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 80
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណស្វាយ) 20
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
មាសចាក់សោ 100
5 បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ផ្លាក​ពពក 30
រំពត់ 300
អាហារកម្រិតខ្ពស់ 200
មាសចាក់សោ 100
6 បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 300
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណស្វាយ) 20
មាសចាក់សោ 200
7 មាសចាក់សោ 999

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage