ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 13] សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ

05-03-2020

រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូលគោកកម្រិតណា នឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់គោលកម្រិតគួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  •  ពីថ្ងៃទី 22/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 28/02/2023

ខ្លឹមសារ

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិតណា នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៃគោលកម្រិតសន្សំ។
  • រាល់ថ្ងៃស្ដារឡើងវិញគោលកម្រិតបញ្ចូល
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ

Server 1-5

គោលកម្រិត   វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
200 បន្ទះវេទមន្តអស់សង្ឃឹម 20
ឱសថ​បង្កក់កាយ 30
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 100
ឱសថ​ពុទ្ធិ 5
មាសចាក់សោ 500
400 បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 15
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 200
ឱសថ​បង្កក់កាយ 50
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
មាសចាក់សោ 500
1000 បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 20
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ឱសថ​បង្កក់កាយ 80
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
មាសចាក់សោ 800
2000 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
អាចម៍ផ្កាយក្រៅភព 80
កែវ​ទិព្វ​ចិត្ត​ធរណី 3
មាសចាក់សោ 800
4000 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 2
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 80
ឱសថ​ពុទ្ធិ 40
មាសចាក់សោ 1000
8000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 10
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 100
មាសចាក់សោ 1500
16000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 20
កែវ​ទិព្វ​ចិត្ត​ធរណី 5
មាសចាក់សោ 2000

Server 6 - 7

គោលកម្រិត    វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
200 បន្ទះវេទមន្តអស់សង្ឃឹម 20
ឱសថ​បង្កក់កាយ 30
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 100
ឱសថ​ពុទ្ធិ 5
មាសចាក់សោ 500
400 បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 15
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 200
ឱសថ​បង្កក់កាយ 50
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
មាសចាក់សោ 500
1000 បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 20
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ឱសថ​បង្កក់កាយ 80
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
មាសចាក់សោ 800
2000 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
អាចម៍ផ្កាយក្រៅភព 80
កែវ​ទិព្វ​ចិត្ត​ធរណី 3
មាសចាក់សោ 800
4000 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 1
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 80
ឱសថ​ពុទ្ធិ 40
មាសចាក់សោ 1000
8000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 20
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 1
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 10
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 100
មាសចាក់សោ 1500
16000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 20
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 2
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 20
កែវ​ទិព្វ​ចិត្ត​ធរណី 5
មាសចាក់សោ 2000

Server 8

គោលកម្រិត    វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
200 បន្ទះមេឃពិឃាត 30
ឱសថ​បង្កក់កាយ 30
បញ្ជា​ធរណីទេព 20
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 50
មាសចាក់សោ 500
400 បន្ទះវិជ្ជសុរិយាក្រហម 10
ឱសថ​ឆ្អឹង​ធាតុ 50
ប៊ីស្ដេតបុណ្យណូអែល 20
ប៊ីស្ដេតបុណ្យណូអែល 200
មាសចាក់សោ 500
1000 បន្ទះវិជ្ជសុរិយាក្រហម 15
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 200
ប៊ីស្ដេតបុណ្យណូអែល 200
មាសចាក់សោ 800
2000 បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 15
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 10
ថ្មហ្វឹកហាត់ 5000
មាសចាក់សោ 800
4000 បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 20
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 10
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 5000
មាសចាក់សោ 1000
8000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 15
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 1
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 20
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 8000
មាសចាក់សោ 1500
16000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 20
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 2
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 30
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 10000
មាសចាក់សោ 2000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage