ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 13] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

28-02-2019

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 22/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 28/02/2023

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 

Server 1 - 7

មាស   វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 បន្ទះស្ដេចលំពែង 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណស្វាយ) 10
ឱសថ​ពុទ្ធិ 20
អភិជនឱសថ​សម្បទា 500
មាសចាក់សោ 500
200 បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ឱសថ​ពុទ្ធិ 30
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (មធ្យម) 200
មាសចាក់សោ 800
500 បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ឱសថ​ពុទ្ធិ 50
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 1000
មាសចាក់សោ 1000
1000 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 30000
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 100
មាសចាក់សោ 2000

Server 8

មាស  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 បញ្ជា​ធរណីទេព 30
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 5000
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 50
អាគមកម្រិត 4 5
មាសចាក់សោ 500
200 ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 20
បន្ទះកម្លាំងធាតុជ្រួលច្របល់ 180
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
មាសចាក់សោ 800
500 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 30
ត្បូងក្រហម​ស៊េជី 1
ត្បូងក្រហម​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
មាសចាក់សោ 1000
1000 ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 50
បន្ទះស្ដេចលំពែង 180
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 30000
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (មធ្យម) 300
មាសចាក់សោ 2000

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage