ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 30] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

01-03-2023

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 0h ដល់ថ្ងៃទី 04/07 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 10/7/2023

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 

Server 1 - 9

មាស  រង្វាន់ បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 10
អាំងប៉ាវ 30
ជូនរង្វាន់ស៊ុតដូចបំណង 5
មាសចាក់សោ 500
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 20
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800
500 បន្ទះបាតដៃករុណា 50
អាំងប៉ាវ 50
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
មាសចាក់សោ 1000
1000 បន្ទះបាតដៃករុណា 120
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 50
លោហិត​យ៉ិន​ស៊ិន​ពាន់​ឆ្នាំ 5
មាសចាក់សោ 2000

Server 10

មាស  រង្វាន់  បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 10
អាំងប៉ាវ 30
ជូនរង្វាន់ស៊ុតដូចបំណង 5
មាសចាក់សោ 500
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 20
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800
500 បន្ទះគម្ពីរក្រអឺតក្រទម 50
អាំងប៉ាវ 50
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
មាសចាក់សោ 1000
1000 បន្ទះបាតដៃករុណា 50
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 50
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា(រឿងព្រេង) 50
មាសចាក់សោ 2000

Server 11

មាស  រង្វាន់  បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 10
អាំងប៉ាវ 30
ជូនរង្វាន់ស៊ុតដូចបំណង 5
មាសចាក់សោ 500
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
ឱសថ​បង្កក់កាយ 120
ឱសថ​ពុទ្ធិ 30
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800
500 បន្ទះគម្ពីរក្រអឺតក្រទម 50
អាំងប៉ាវ 50
ឱសថ​បង្កក់កាយ 200
ឱសថ​ពុទ្ធិ 40
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 3000
មាសចាក់សោ 1000
1000 បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 50
ឱសថ​ពុទ្ធិ 50
ឱសថទេពកោសល្យតារា 1
សិលាផ្កាយរក្សាការពារកម្រិត 5 30000
មាសចាក់សោ 2000

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage