ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ប្រូម៉ូសិនចុងសប្ដាហ៍

10-02-2023

ប្រម៉ូសិនចុងសប្ដាហ៍ រួមជាមួយនឹងរាប់រយវត្ថុដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញកំពុងរង់ចាំអ្នកក្លាហាន។ ឆាប់ចូលស្វែងយល់ភ្លាម!

ប្រូម៉ូសិនកំណត់ម៉ោង៖

វិសាល៖

  ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 10/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 13/2/2023

ខ្លឹមសារ  

  • អំណោយប្រម៉ូសិនកំណត់ម៉ផង - អំណរខែ 2.
  •  ក្រៅពីនេះ រាល់កញ្ចប់អំណោយ ដែលឈានដល់គ្រប់ចំនួន នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម។
    ចំណាំ៖ មាសទទួលបានក្នុងកញ្ចប់កំណត់ម៉ោង មិនគិតចូលនឹងព្រឹត្តិការណ៍សន្សំបញ្ចូល។

I. កញ្ចប់កំណត់ម៉ោង៖

កញ្ចប់កំណត់ម៉ោង

 S1-5 តម្លៃ កំណត់
វត្ថុធាតុ បរិមាណ
កញ្ចប់កំពូល មាស 10000 99.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
កញ្ចប់មាស មាស 6000 54.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
កញ្ចប់មហាកំពូល មាស 3000 27.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 30
មាសចាក់សោ 4000
កញ្ចប់គ្មានគូប្រៀប មាស 600 5.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 25
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 1
អំណោយឆ្នាំ ២០២៣ មាស 400 2.99$ 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 15
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 1
អំណោយវត្ថុកំណប់ ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 400 0.99$ 10ដង/ ថ្ងៃ
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
ឱសថ​បង្កក់កាយ 30
អំណោយអាវុធទេព បញ្ជា​ធរណីទេព 30 398 មាស 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះពិភពគុន 20
ឱសថ​បង្កក់កាយ 50
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
អំណោយអភិជន ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 30 398 មាស 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះពិភពគុន 20
ថង់ជំនាញអភិជន(ប៉ូល) 2
ប្រាក់ចាក់សោ 200000

 

កញ្ចប់កំណត់ម៉ោង វត្ថុធាតុ កំណត់ ម្លៃ បរិមាណ
កញ្ចប់កំពូល មាស 10000 99.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
កញ្ចប់មាស មាស 6000 54.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
កញ្ចប់មហាកំពូល មាស 3000 27.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 30
មាសចាក់សោ 4000
កញ្ចប់គ្មានគូប្រៀប មាស 600 5.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 25
ឱសថ​បង្កក់កាយ 50
អំណោយឆ្នាំ ២០២៣ មាស 400 2.99$ 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 15
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 20
អំណោយវត្ថុកំណប់ មាស 120 0.99$ 10ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះពិភពគុន 10
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 30
ឱសថ​ឆ្អឹង​ធាតុ 30
អំណោយអាវុធទេព បញ្ជា​ធរណីទេព 30 398 មាស 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះពិភពគុន 20
ឱសថ​បង្កក់កាយ 50
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
អំណោយអភិជន ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 30 398 មាស 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះពិភពគុន 20
ថង់ជំនាញអភិជន(ប៉ូល) 2
ប្រាក់ចាក់សោ 200000

 

កញ្ចប់កំណត់ម៉ោង ម្លៃ កំណត់ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
កញ្ចប់កំពូល មាស 10000 99.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 30
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
កញ្ចប់មាស មាស 6000 54.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះដាវពិឃាតលោហិត 30
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 30
កញ្ចប់មហាកំពូល មាស 3000 27.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 30
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
កញ្ចប់គ្មានគូប្រៀប មាស 600 5.99$ 3ដង/ ថ្ងៃ
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 20
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 20
អំណោយឆ្នាំ ២០២៣ មាស 30 2.99$ 5ដង/ ថ្ងៃ
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 10
បញ្ជា​ធរណីទេព 20
អំណោយវត្ថុកំណប់ មាស 120 0.99$ 10ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះពិភពគុន 10
ផ្លាក​ពពក 30
មាសចាក់សោ 400
អំណោយអាវុធទេព បញ្ជា​ធរណីទេព 30 398 មាស 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះគម្ពីរ​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ 20
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 10
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
អំណោយអភិជន ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 30 398 មាស 5ដង/ ថ្ងៃ
បន្ទះកម្លាំងធាតុជ្រួលច្របល់ 20
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 1000
ប្រាក់ចាក់សោ 200000

II. ប្រូម៉ូសិនកំណត់ម៉ោង៖

- ក្នុងវេលាប្រព្រឹត្តិឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកក្លាហានទិញបណ្ដាកញ្ចប់កំណត់ម៉ោង គ្រប់ចំនួននឹងទទួលបានអំណោយប្រូម៉ូសិនបន្ថែម!

 
វត្ថុធាតុ វត្ថុធាតុបរិមាណ

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់កំពូល
ន្ទះជូហាវមិញ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 50
កែវ​ទិព្វ​ចិត្ត​ធរណី 10
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 240

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់មាស
បក្សអ៊ូតាំង-ហ៊ូធានស៊ីង 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 30
កែវ​ទិព្វ​ចិត្ត​ធរណី 8
ឱសថ​បង្កក់កាយ 240

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់មហាកំពូល
ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1

ទិញជោគជ័យ 5 កញ្ចប់គ្មានគូប្រៀប
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
តោទេពកម្រិត 1 1
អាហារសត្វសាហាវ 8
មាសចាក់សោ 2000

ទិញជោគជ័យ 5 អំណោយ 2023
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
ត្បូងក្រហម​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ស៊េជី 1

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយវត្ថុកំណប់
ឱសថទេពកោសល្យតារា 1
ញញួរលត់ដំ 1000
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 300
ប្រាក់ចាក់សោ 3000000

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយអាវុធទេព
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អាគមកម្រិត 4 5
 អាចម៍ផ្កាយក្រៅភព 100
មាសចាក់សោ 1000

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយអភិជន
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ញញួរលត់ដំ 500
 អាចម៍ផ្កាយក្រៅភព 100
មាសចាក់សោ 1000
 
វត្ថុធាតុ វត្ថុធាតុបរិមាណ

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់កំពូល
ន្ទះជូហាវមិញ 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 50
ស្នែង​ប្រើស​ទេព 20
ឱសថ​បង្កក់កាយ 360

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់មាស
បក្សអ៊ូតាំង-ហ៊ូធានស៊ីង 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 30
ស្នែង​ប្រើស​ទេព 10
ឱសថ​បង្កក់កាយ 240

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់មហាកំពូល
ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1

ទិញជោគជ័យ 5 កញ្ចប់គ្មានគូប្រៀប
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
តោទេពកម្រិត 1 1
អាហារសត្វសាហាវ 8
មាសចាក់សោ 2000

ទិញជោគជ័យ 5 អំណោយ 2023
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
ត្បូងក្រហម​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ស៊េជី 1

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយវត្ថុកំណប់
ឱសថទេពកោសល្យតារា 1
ញញួរលត់ដំ 1000
គម្ពីរ​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ 100
ប្រាក់ចាក់សោ 3000000

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយអាវុធទេព
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អាគមកម្រិត 4 5
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 10000
មាសចាក់សោ 1000

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយអភិជន
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ញញួរលត់ដំ 500
សាលា​ផ្កា​ឈូក 5
មាសចាក់សោ 1000
 
វត្ថុធាតុ វត្ថុធាតុបរិមាណ

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់សុខភាពល្អ
លូឡាង (បញ្ជាអភិជន) 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 50
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 500
មាសចាក់សោ 8000

ទិញជោគជ័យ 3 កញ្ចប់រុងរឿង
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 50
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 30
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 50000
មាសចាក់សោ 5000

ទិញជោគជ័យ  3 កញ្ចប់ឆ្នាំថ្មី
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 30
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 30000
មាសចាក់សោ 3000

ទិញជោគជ័យ 5 កញ្ចប់សម្រេចបំណង
បន្ទះសន្ដិ​រាជសីហ៍បុត្ររ 60
អាហារសត្វសាហាវ 10
ឱសថ​សត្វធាតុភ្លើង 8
អាហារកម្រិតខ្ពស់ 1000

ទិញជោគជ័យ 5 អំណោយ 2023
បក្សា​ខ្យល់​កំណាច (ម៉ូតបំពាក់) 30
អភិជនឱសថ​សម្បទា 1000
អភិជន EXP ឱសថ (ខ្ពស់) 200
មាសចាក់សោ 3000

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយវត្ថុកំណប់
វិមានសុខ​សាន្ដ 1
ញញួរលត់ដំ 1000
ផ្លាក​ពពក 200
បន្ទះគម្ពីរ​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ 100

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយអាវុធទេព
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អាគមកម្រិត 4 5
ប្រាក់ចាក់សោ 2000000
មាសចាក់សោ 1000

ទិញជោគជ័យ 10 កញ្ចប់អំណោយអភិជន
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 800
ប្រាក់ចាក់សោ 2000000
មាសចាក់សោ 1000

ចូលទទួលអំណោយ

វិសាល៖

  ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 10/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 13/2/2023

ខ្លឹមសារ  

  • - ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ ចូលរាល់ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់សមស្រប់!

អំណោយ 

ថ្ងៃទី
វត្ថុធាតុ បរិមាណ
ថ្ងៃទី 1 នាមករណ៍ [កក្រើកទឹក] 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
បន្ទះពិភពគុន 10
មាសចាក់សោ 100
ថ្ងៃទី 2 ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 50
សាលា​ផ្កា​ឈូក 30
បន្ទះពិភពគុន 20
មាសចាក់សោ 200
ថ្ងៃទី 3 បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
កែវ​ឱកាស​ទេព​មេឃា (តាន់) 60
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 30
មាសចាក់សោ 300