06.06
អំណាចថ្មី
  • វិជ្ជាគុន៖ បាតដៃករុណា
  • កម្លាំងធាតុ៖ គម្ពីរកម្ចាត់បិសាច
  • អាវុធ៖ ក្រញាំដៃ
  • លក្ខខណ្ឌ៖ អ្នកលេងភេទប្រុសគ្រប់កម្រិត 85 អាចទទួលបានអំណាចនេះតាមរយៈជួបជុំចម្លែក មើលបន្ថែម...
  • វិជ្ជាគុន៖ ផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ
  • កម្លាំងធាតុ៖ ក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ
  • អាវុធ៖ អាវុធសម្ងាត់
  • អំណាចនេះ បច្ចុប្បន្នទទួលតែសិស្សភេទស្រី អ្នកលេងតួអង្គស្រីអាចមានសមត្ថភាព ក្លាយជាសិស្សបក្សវិមានផ្កាតាមរយៈជួបជុំចម្លែក។ ទាំងអស់ server មានតែ 1 តួអង្គប្រុសដែលឆ្លងកាត់ការជ្រើរើស ដើម្បីក្លាយជាសិស្សប្រុសម្នាក់គត់ "អ្នកកម្លោះល្អឥតខ្ចោះ" នៃបក្សវិមានផ្កា។ មើលបន្ថែម...
បំបែកស៊ុតទទួលអំណោយ

ថ្នាក់

គណនី

ឈ្មោះតួអង្គ

ម៉ាស៊ីនមេ

វេនបំបែកស៊ុត

1

mrpi****th

DNហនុមាន

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

1100

2

sokn****on

Ellise

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

700

3

tyso**@**om

DN៚រាជនី

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

466

4

gdve**@**om

Oscar

S7-ឆេវហ្វុង

405

5

damo****ve

GOD៚MING

S9-ឯកាមិនបរាជ័យ

291

6

limh****ur

Sinister

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

278

7

sato****88

HANYA

S5 & 6-ឡេងហ៊ូជុង

249

8

mary****15

Mary

S10-ម្ជុលវិជ័យទិសខាងកើត

191

9

laas****oy

DN៚MaZer៚

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

188

10

bunl****01

DNសាមកុក

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

185

11

soph**@**om

DN៚Fanky៚

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

185

12

sova****77

DN៖MuFaSaa

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

181

13

sunh****77

SUN89

S5 & 6-ឡេងហ៊ូជុង

174

14

abwo**@**ok

LlON

S5 & 6-ឡេងហ៊ូជុង

161

15

brok**@**om

Hellcat

S11-បក្សវិមានផ្កា

155

16

loph****ak

GOD៚SEYHA

S9-ឯកាមិនបរាជ័យ

143

17

abwf**@**ok

HK៚ឃាតករ

S5 & 6-ឡេងហ៊ូជុង

139

18

abyb**@**ok

Ezio

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

137

19

thar**@**om

DORaa

S1 &2 -ឆាងអ៊ូជី

135

20

bron****ak

Black៚broNeak

S8-ដាងយ៉ូ

135